Ušetrite drahý dusík a navýšte výnos pomocou baktérií - FREE N100

Ušetrite drahý dusík a navýšte výnos pomocou baktérií

V súčasnosti sa používa široká škála mikrobiálnych prípravkov na aplikáciu do pôdy a na korene. Možnosti využitia sú široké:

 • zlepšenie dostupnosti živín
 • zlepšenie zdravotného stavu
 • podpora rastu koreňov

V každom prípade je podpora mikrobiálneho života v pôde nepochybne dôležitá. S výrazným nárastom cien najmä dusíkatých hnojív sa do popredia dostalo ďalšie využitie. Ide o nahradenie časti priemyselne vyrábaného dusíka, ktorý je v súčasnosti veľmi drahý, prirodzene produkovaným dusíkom pomocou symbiotických baktérií.

Takýmto produktom je FREE N100®, ktorý obsahuje baktérie Azotobacter chroococcum. Tieto baktérie žijú symbioticky v blízkosti koreňov v rizosfére. Baktérie môžu využívať vzdušný dusík v pôde a následne ho sprostredkovať ku koreňom rastlín. Máme niekoľko výsledkov, kde aplikácia prípravku FREE N100® zvýšila úrodu pri rovnakej úrovni hnojenia, ale opačná situácia je oveľa zaujímavejšia. Mám na mysli stratégiu, v ktorej znížime dávky dusíkatých hnojív približne o 30 - 50 kg/ha a aplikácia baktérií nám prispeje k tomu aby sme dosiahli požadovanú úroveň výnosov, s ktorými bude pestovateľ spokojný.

Ako prebieha fixácia vzdušného dusíka?

Štiepenie molekuly dusíka N² a jeho transformácia na amoniak je energeticky náročný proces, ktorý prebieha v anaeróbnom prostredí pomocou enzýmu nitrogenáza. Preto sa diazotrofné baktérie naučili využívať spoluprácu s rastlinnými spoločenstvami. Tento vzťah je vzájomne výhodný. Rastlina dodáva prostredníctvom koreňových exsudátov energiu baktériám a následne využíva naviazaný dusík vo svoj prospech. Preto je ochota rastlín dodávať fixátorom dusíka energiu v prípade, keď je nižšia úroveň dostupného dusíka v pôdnom roztoku. Mikrobiológovia dnes vedia, že medzi rastlinami a mikroorganizmami je v pôde aktívna komunikácia. Môžeme si napríklad predstaviť, že rastlina, ktorá potrebuje dusík, vysiela svojimi koreňmi do pôdy signálne látky, ktoré hovoria „Potrebujem dusík, môže mi ho niekto dodať?“ a ak sú k dispozícii vhodné mikroorganizmy, zareagujú ďalšou signálnou látkou. Rastlina potom posiela do tohto miesta energiu vo forme exsudátov, aby sa tieto mikroorganizmy podporili. Podobne to prebieha, ak rastlina potrebuje prístup k iným živinám. Voľne žijúce baktérie rodu Azotobacter sú schopné viazať dusík v spojení s koreňmi takmer všetkých plodín. Svedčia o tom výsledky experimentálnych aj komerčných aplikácií doma aj v zahraničí. Najlepšie výsledky vykazujú strukoviny. Tu sa zvýšenie výnosu v porovnaní s neošetrenou kontrolou pohybuje o viac ako 20 percent. Táto veľmi priaznivá reakcia u strukovín vyplýva z toho, že sú zvyknuté pracovať s rizóbiálnymi baktériami a vedia, že táto investícia sa oplatí. Avšak, pekné výsledky vidíme aj pri iných plodinách.

Na fungovanie bakteriálneho prípravku FREE N100® je potrebných niekoľko zásad.

 • Aplikácia sa vykonáva postrekom na pôdu po vzídení plodiny
 • vo fáze približne 3-4 pravých listov
 • v prípade ozimnej pšenice je však možná aj jarná aplikácia
 • Je veľmi dôležité vykonávať aplikáciu na vlhkú pôdu, t. j. najlepšie pred alebo po daždi
 • Teplota pôdy by mala byť aspoň 8 °C
 • Lepšia aktivita baktérií je v prevzdušnených pôdach
 • je potrebné vyhnúť sa extrémnemu pH pôdy.

 

Výhoda dusíka získaného pomocou baktérií je, že je k dispozícii nepretržite, a najmä v čase, keď je pre rastlinu najviac potrebný. Okrem toho, pri dusíku z priemyselných hnojív dochádza k výrazným stratám.

Straty v dôsledku:

 • nadmerné zrážky spôsobujú vyplavovanie
 • sucho spôsobuje slabú dostupnosť

Ešte zaujímavejší je pokus na repku ozimnú z roku 2021/22. Pokusný variant iba s aplikáciou priemyselných hnojív mal štyri varianty, kde sa dávka celkového N pohybovala na úrovni 150 kg, 170 kg, 190 kg a 210 kg. K pokusnému variantu s použitím priemyselných hnojív v rovnakých dávkach celkového N bol aplikovaný prípravok FREE N100® v dávke 0,5 L/ha vo fáze 3-4 pravých listov. Hnojenie dusíkom bolo rozdelené na predsejbové hnojenie a prvé regeneračné hnojenie. Výnosový cieľ bol 4,5 t/ha na ťažkej až stredne ťažkej pôde. Výsledok pokusu: týmto pokusom sa preukázalo že znižovanie dávok celkového dusíka dodávaného cez priemyselné hnojivá a aplikácia FREE N100® má veľký význam pre zvýšenie úrody až o 600 kg/ha a zníženie vstupov v podobe drahého dusíka a v súčasnej dobe aj ťažko dostupného. V opačnom prípade, pri pri hnojení dusíkom s najvyššou dávkou 210 kg/ha sa preukázalo, že výnos je len o 100 kg vyšší s aplikáciou FREE N100® a to len preto, lebo rastlina prijímala ľahšie dostupný dusík v podobe priemyselných hnojív a kooperácia medzi koreňovými exsudátmi a baktériami prebiehala len minimálne.

 

Ing. Martin Németh

Obchodný zástupca a poradca – poľné plodiny a zelenina

BIOCONT s.r.o.