Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

  1. Úvodné ustanovenie

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len ,,VOP“ alebo ,,podmienky“) sú vydané  v zmysle ustanovenia § 409 a nasl. Obchodného zákonníka, z. č. 513/1991 Zb v znení neskorších predpisov a ich účelom je stanoviť niektoré náležitosti  kúpnej zmluvy uzatvárané medzi predávajúcou spoločnosťou BIOCONT, s.r.o., so sídlom Agátová 2903/66, Topoľčany,  PSČ 955 01 , IČ:34145885 zapísanej v obchodnom registri vedenom Okresným súdom v Nitre oddiel N, vložka 47484  (ďalej len ,,predávajúci“) a kupujúcim pri predaji prostriedkov ochrany rastlín a ďalších produktov.                                                                                                                                                         Kupujúcim je vždy podnikateľ, ktorý kupuje tovar za účelom jeho priameho použitia. V prípade ďalšieho predaja tovaru je možné predávať len v pôvodnom originálnom obale výrobcu a iba na území Slovenskej republiky. Tovarom sa rozumejú prostriedky ochrany rastlín a ďalšie produkty, ktoré sú reprezentované v tomto katalógu. Tieto podmienky sa nevzťahujú na predaj tovaru realizovaný predávajúcim priamo konečným spotrebiteľom v maloobchodnom predaji alebo pri predaji realizovanom prostredníctvom e – shopu predávajúceho.

  1. Objednávka a uzavretie zmluvy

Akákoľvek prezentácia tovaru predávajúcim je nezáväzná ponuka tovaru. K uzavretiu riadnej kúpnej zmluvy dôjde v okamihu, kedy predávajúci kupujúcemu potvrdí prijatie riadnej objednávky, ktorú kupujúci zašle predávajúcemu. Komunikácia medzi kupujúcim a predávajúcim môže prebiehať taktiež elektronicky. Objednávka môže byť kupujúcim urobená taktiež prostredníctvom webového formuláru vyveseného na webových stránkach predávajúceho.                                                                                                                                                           Objednávka musí vždy obsahovať názov spoločnosti a adresu sídla spoločnosti, poprípade meno a miesto podnikania fyzickej osoby, identifikačné číslo, prípadne daňové identifikačné číslo u platiteľa DPH, telefón, emailové či faxové spojenie, označenie tovaru, množstvo, požadovaný termín dodania a ďalej podpis oprávnenej osoby, ktorá objednávku zasiela. Prípravky na ochranu rastlín povolené pre profesionálne použitie možno predávať iba osobám, ktoré preukážu, že nakladanie s týmito prípravkami bude riadiť iba držiteľ osvedčenia podľa § 32 zákona č.405/2011 Z.z. o rastlinolekárskej starostlivosti a vyhlášky MPRV SR č. 492/2011 Z.z. o odbornom vzdelávaní v oblasti prípravkov na ochranu rastlín.

Pre naplnenie týchto zákonných povinností požadujeme doloženie kópie platného osvedčenia, ktorá bude u nás evidovaná počas jej platnosti. V prípade akejkoľvek zmeny vás žiadame o poskytnutie aktuálnych informácií. Akékoľvek zmeny alebo doplnky objednávky zo strany kupujúceho sú záväzné pre predávajúceho po ich písomnom schválení predávajúcim.                                                                               

Ak termín dodania objednaného tovaru požadovaného kupujúcim nebude z technických dôvodov realizovateľný, môže predávajúci prijať objednávku s odchýlkou spočívajúcou v inom termíne dodania tovaru. Kupujúci je oprávnený túto odchýlku v termíne dodania tovaru odmietnuť, a to bez zbytočného odkladu. V prípade, že bude kupujúci v omeškaní s úhradou akýchkoľvek platieb predávajúcemu, nie je predávajúci povinný dodať objednaný tovar, a to aj za podmienok, že sa bude jednať o dlh za inú, predchádzajúcu objednávku. Zámer nedodať tovar z dôvodu omeškania kupujúceho s úhradami akýchkoľvek platieb predávajúcemu je predávajúci povinný oznámiť kupujúcemu.                                                                                                                                                          Tovar, ktorý bude predaný a dodaný na základe uzavretej zmluvy nie je možné vrátiť.

 

  • Kúpna cena a platobné podmienky

Kúpna cena uvedená v cenníku predávajúceho je bez dane z pridanej hodnoty. Predávajúci je oprávnený k uvedenej cene účtovať daň z pridanej hodnoty v zákonom stanovenej výške. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť cenu tovaru oproti cenníku. Na túto zmenu je predávajúci povinný upozorniť kupujúceho v prípade, že kupujúci zašle objednávku po zmene ceny tovaru. Zamestnanci predávajúceho nie sú oprávnení stanoviť cenu tovaru alebo zmeniť cenu tovaru, pokiaľ na to nie sú oprávnení písomnou plnou mocou.                                                      Kúpna cena je splatná podľa podmienok dohodnutých v obchodnej zmluve do x dní od dodania tovaru. Kúpna cena sa považuje za uhradenú pripísaním na účet predávajúceho. V prípade omeškania so zaplatením kúpnej ceny je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu zmluvný úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky, za každý deň omeškania.

 

  1. Dodanie tovaru

Predávajúci splní svoju povinnosť dodať tovar, akonáhle dá tovar k dispozícií kupujúcemu vo svojom sklade v objekte Anja spol. s r.o. stredisko Zavar-Prílohy, na adrese: Zavar- Prílohy 461, 917 01 Trnava. Tovar je dodaný v okamihu, kedy predávajúci kupujúcemu oznámi, že tovar je pripravený k odberu. V tomto okamihu prechádza na kupujúceho nebezpečenstvo poškodenia na tovare.

Pokiaľ sa zmluvné strany dohodnú , že predávajúci je povinný tovar odoslať kupujúcemu, uskutočňuje sa dodanie tovaru jeho odovzdaním prvému dopravcovi k preprave kupujúcemu. Pokiaľ nie je dohodnuté inak, náklady na dopravu tovaru hradí kupujúci. Pokiaľ sa zmluvné strany dohodnú, že predávajúci dodá tovar na určitom mieste, zaistí predávajúci pre kupujúceho na náklady kupujúceho dopravu tovaru a dodanie tovaru sa uskutoční odovzdaním kupujúcemu. Nebezpečenstvo škody na tovare nesie do okamihu odovzdania tovaru predávajúci, na kupujúceho prejde v okamihu prevzatia tovaru.                                                                                       Tovar v priebehu dopravy môže byť poistený na náklady kupujúceho v prípade, že poistenie bude kupujúci výslovne požadovať.

Vlastnícke právo k dodanému tovaru podľa čiastkovej kúpnej zmluvy prechádza na kupujúceho okamihom úplného zaplatenia kúpnej ceny vrátane eventuálnych úrokov z omeškania. Kupujúci nie je oprávnený tovar predať alebo zaťažiť zástavným  právom pred úplným zaplatením kúpnej ceny.

 

  1. Prevzatie tovaru

Kupujúci je povinný previesť pri prevzatí tovaru kvantitatívne a kvalitatívne prebratie tovaru a potvrdiť riadne dodanie tovaru svojim podpisom alebo podpisom osoby na to oprávnenej. Prípadné nedostatky tovaru, či už množstevného alebo kvalitatívneho charakteru je potrebné oznámiť písomne a uplatniť u predávajúceho pri preberaní tovaru, najneskôr však v deň prevzatia tovaru. Spolu s oznámením je treba priložiť kópiu dokumentov viažúcich sa na tovar,  najmä prepravného, nákladného a dodacieho listu a kópiu faktúry. Na neskôr uplatnené vady horeuvedeného charakteru sa nebude brať ohľad. Pokiaľ kupujúci neuplatní žiadne námietky ohľadom druhu a množstva dodaného tovaru v deň prevzatia, má sa za to, že tovar bol riadne dodaný. Ak kupujúci tovar neprehliadne alebo nezariadi, aby bol prehliadnutý v dobe prechodu nebezpečenstva škody na tovare, môže uplatniť nároky z vád tovaru zistených pri tejto obhliadke, len ak dokáže, že tieto vady mal tovar už v dobe prechodu nebezpečenstva škody na tovare.                                                                                                                       Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru v prípade, kedy vada tovaru bola spôsobená po prechode nebezpečenstva škody na tovare na kupujúceho, najmä vyššou mocou, neodborným skladovaním či zaobchádzaním zo strany kupujúceho, prípadne zásahom tretej osoby, ktorá nebola oprávnená s tovarom manipulovať, a kupujúci tejto manipulácii nezabránil, napriek tomu, že to bol povinný.

Vady tovaru vzniknuté zjavne pri doprave je kupujúci povinný uplatniť u dopravcu. Predávajúci umožní kupujúcemu uplatniť práva z prepravnej zmluvy voči dopravcovi.

Pokiaľ sa vada, ktorú má tovar pri prechode nebezpečenstva, prejaví až neskôr, má kupujúci nárok z vady tovaru. Voľba nároku z vady prislúcha predávajúcemu.

 

  1. Kvalita tovaru

Predávajúci kupujúcemu garantuje, že ním dodávané prostriedky ochrany rastlín boli riadne zaregistrované či zapísané v úradnom registri podľa zákona č. 405/2011 Z.z. o rastlinolekárskej starostlivosti v znení neskorších predpisov a majú atesty preukazujúce  ich účinnosť a kvalitu uvedenú v propagačných materiáloch predávajúceho a že tieto vlastnosti majú v okamihu dodania tovaru kupujúcemu.                                                            Predávajúci  nezodpovedá kupujúcemu za výsledok aplikácie prostriedkov ochrany rastlín, pretože tento je závislý na ďalších faktoroch, najmä na spôsobe skladovania tovaru a na spôsobe a prevedení aplikácie, pričom nesprávny spôsob skladovania či prevedenia aplikácie môže mať negatívny vplyv na účinnosť prostriedkov ochrany.

 

  • Záverečné ustanovenia

Kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim, pokiaľ nie je vyššie stanovené inak, sa riadi ustanovením  Obchodného zákonníka z. č. 513/1991 Zb. Písomná forma je zachovaná aj v prípade jednania prostredníctvom elektronicky alebo inými technickými prostriedkami umožňujúcimi zachytenie jeho obsahu a určenie jednajúcej osoby. Tieto obchodné podmienky platia od 1.1.2019..