Podmienky ochrany osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov (GDPR) v spoločnosti

BIOCONT, s.r.o.

Nasledovné informácie sa týkajú spracúvania osobných údajov v súlade s nariadením európskeho parlamentu a rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) v spoločnosti BIOCONT, s.r.o.. Bezpečnosť Vašich údajov a ich spracúvanie zákonným spôsobom je pre nás prvoradé, a preto spracúvame Vaše osobné údaje tak, aby bola zabezpečená ich ochrana a bolo s nimi dôverne zaobchádzané. Pri spracúvaní vašich osobných údajov je našim prvoradým záujmom, aby Vaše osobné údaje boli spracúvané v súlade s platnými právnymi predpismi. V tomto texte sa dozviete, ako Vaše osobné údaje spracúvame a ako dosiahneme ich bezpečnosť.

1. Kto sme Vaše osobné údaje spracúva naša spoločnosť BIOCONT, s.r.o., so sídlom Agátová 2903/66, 955 01 Topoľčany, IČO: 34 145 885, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel sro, vložka číslo 47484/N (ďalej len ako „prevádzkovateľ“). Naše kontaktné údaje sú: +421908484599, vaclav@biocont.cz.

2. Kto je dotknutou osobou Dotknutou osobou je každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú prevádzkovateľom za účelom využívania služieb prevádzkovateľa, prípadne fyzická osoba konajúca v mene právnickej osoby.

3. Aké osobné údaje spracúvame Spoločnosť BIOCONT, s.r.o. ako prevádzkovateľ spracúva nasledovné osobné údaje dotknutých osôb: a) pokiaľ si dotknutá osoba objedná službu prostredníctvom objednávkového formulára prevádzkovateľ od dotknutej osoby požaduje osobné údaje, a to v rozsahu meno a priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa. V závislosti od druhu objednanej služby môžeme od dotknutej osoby požadovať aj tieto údaje: Tituly pred a za menom, rodné číslo, trvalý pobyt, doklad totožnosti, číslo dokladu totožnosti, vyobrazenie podoby, miesto narodenia. V prípade ak dotknutá osoba zastupuje právnickú osobu tak aj obchodné meno, IČO, DIČ, IČ DPH a sídlo tejto spoločnosti ako aj kontaktné telefónne číslo a emailovú adresu tejto právnickej osoby, b) pokiaľ si dotknutá osoba objedná tovar v online elektronickom obchode prevádzkovateľa, prevádzkovateľ od dotknutej osoby požaduje osobné údaje poskytnuté vo formulári pri registrácii účtu, zadávaní objednávok alebo vykonávaní rezervácií v elektronickom obchode (najmä: meno a priezvisko, e-mailová adresa, kontaktné telefónne číslo, adresa (ulica, číslo domu, číslo bytu, PSČ, adresa sídla / podnikateľskej činnosti / registrované sídlo [ak je odlišné od doručovacej adresy], číslo bankového účtu a v prípade zákazníkov, ktorí nie sú spotrebiteľmi, názov spoločnosti a daňové identifikačné číslo [IČ DPH/IČO]) a ďalšie údaje zozbierané pri používaní internetového obchodu alebo aplikácie, c) prostredníctvom kontaktného formulára prevádzkovateľ umožňuje komukoľvek informovať sa ohľadom poskytovania jeho služieb, obchodných podmienkach, či ohľadom akýchkoľvek iných skutočností týkajúcich sa obchodnej činnosti prevádzkovateľa, v ktorom dotknutá osoba okrem opisu svojej požiadavky uvedie tiež údaje nevyhnutné k jej vybaveniu zo strany prevádzkovateľa, ktorými sú meno, priezvisko a e-mailová adresa a telefónne číslo.

4. Na aký účel spracúvame Vaše osobné údaje a) na uzatvorenie zmluvy, medzi prevádzkovateľom a dotknutou osobou a plnenia si povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy a aj z osobitných právnych predpisov súvisiacich s týmto zmluvným vzťahom a na vymáhanie prípadných nárokov z tejto zmluvy. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby v súlade s príslušnými všeobecne právnymi predpismi upravujúcimi povinnosť uchovávania osobných údajov a/alebo dokumentácie, v ktorej sú obsiahnuté, najmä pokiaľ ide o uchovávanie údajov o dotknutej osobe uvedených na faktúre, zmluve, alebo objednávke v účtovníctve prevádzkovateľa, v internej databáze obchodnej činnosti, alebo pri sprístupnení údajov štátnym a iným orgánom verejnej moci, ktoré vykonávajú dohľad nad činnosťou prevádzkovateľa, prípadne ktoré riešia spory, či uskutočňujú výkon právoplatných a vykonateľných rozhodnutí, b) na marketingové účely za účelom starostlivosti o zákazníka, poskytovania informácií o produktoch a službách a prieskumu trhu, a to prostredníctvom vybraného spôsobu komunikácie. Vaše osobné údaje spracúvame na tento účel, iba ak nám na to dáte súhlas. Každý udelený súhlas je dobrovoľný a dotknutá osoba ho môže kedykoľvek odvolať v každom takomto obdržanom emaily, alebo poslaním žiadosti na email , c) na zabezpečenie komunikácie prostredníctvom kontaktného formulára prevádzkovateľa, zverejneného na jeho webovej stránke, v rámci ktorej dochádza k vybavovaniu požiadaviek a otázok, ako aj prípadnej súvisiacej komunikácie s takou dotknutou osobou, ktorá nemá zmluvný ani iný právny vzťah s prevádzkovateľom, ktorý by umožňoval spracúvať jej osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko a e-mailová adresa, telefónne číslo na inom právnom základe, takáto dotknutá osoba súhlasí s takýmto spracovaním osobných údajov vyplnením a odoslaním kontaktného formulára, d) na účely zasielania informácií o voľných pracovných miestach u prevádzkovateľa, e) na využívanie cookies bez profilovania dotknutej osoby a bez možnosti identifikovať príslušné spojenie medzi dotknutou osobou a konkrétnou IP adresou. Detailné informácie o cookies použitých na webovej lokalite prevádzkovateľa, súhlasu s ich používaním podľa § 55 ods. 5 zákona o elektronických komunikáciách.

5. Ako dlho uchovávame Vaše osobné údaje a) v prípade uzatvorenej zmluvy medzi poskytovateľom a dotknutou osobou poskytovateľ uchováva údaje dotknutých osôb s pravidla počas platnosti tejto zmluvy a následne počas nevyhnutnej doby pre uplatnenie práv, napr. reklamácie, ktorá je najviac 5 rokov, b) v prípade evidencie reklamácií sa dokumenty vzťahujúce k reklamácii uchovávajú po dobu 5 rokov.

6. Komu Vaše osobné údaje poskytujeme Spoločnosť BIOCONT, s.r.o. spracúva Vaše osobné údaje predovšetkým na vlastné účely. Môžeme tiež poskytnúť Vaše osobné údaje našim obchodným partnerom, prostredníctvom ktorých Vaše osobné údaje spracúvame. Ide o dôveryhodné osoby (tzv. príjemcovia a sprostredkovatelia), ktoré pre nás zabezpečujú vývoj, údržbu a prevádzkovanie webstránky, softvérových riešení a iných služieb, prostredníctvom ktorých Vaše osobné údaje spracúvame, alebo nám poskytujú služby (napr. ekonomické, právne, audítorské a marketingové). a) Vaše osobné údaje sú poskytnuté tretej osobe, len ak je to nevyhnutné na plnenie zmluvy, alebo ak dotknutá osoba na takéto poskytnutie udelila výslovný súhlas. V rámci spracovania objednávky a plnenia zmluvy sú osobné údaje poskytované zmluvným poskytovateľom služieb prevádzkovateľa, ako napr. partnerské advokátske kancelárie, partnerské notárske úrady, banky a pod. Údaje môžu byť poskytovateľmi služieb použité výhradne na účely plnenia zmluvy alebo poskytovania iných služieb prevádzkovateľa dotknutej osobe, b) Vaše osobné údaje bude na základe našich pokynov ako prevádzkovateľa v postavení sprostredkovateľa a na účely stanovené prevádzkovateľom spracúvať externá spoločnosť, ktorou je autor a prevádzkovateľ webstránky, poskytovateľ marketingových služieb, správca webstránky, poskytovateľ IT služieb (ďalej len „Sprostredkovateľ“), a to pri zabezpečení ochrany osobných údajov v súlade s príslušnými právnymi predpismi a v súlade s informáciami obsiahnutými v tomto dokumente.

7. Kam Vaše osobné údaje prenášame Prevádzkovateľ v súčasnosti neposkytuje Vaše osobné údaje do tretej krajiny, medzinárodnej organizácii ani 3. osobám, s výnimkou Sprostredkovateľa.

8. Ako spracúvame Vaše osobné Vaše osobné údaje spracúvame v elektronickej a listinnej forme.

9. Aké máte práva voči spracúvaniu Vašich osobných údajov a) ako dotknutá osoba máte právo kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov z dôvodov týkajúcich sa konkrétnej situácie okrem prípadov, keď je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na plnenie úlohy z dôvodov verejného záujmu, ak sa osobné údaje spracúvajú na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel, b) ako dotknutá osoba máte právo na prístup k svojim osobným údajom, a to na základe Vašej žiadosti. Na základe žiadosti Vám vystavíme potvrdenie o tom, či sa spracúvajú Vaše osobné údaje. Pokiaľ tieto údaje spracúvame, vystavíme Vám na základe takejto žiadosti kópiu osobných údajov dotknutej osoby, ktorá obsahuje všetky náležitosti v súlade s právnymi predpismi na ochranu osobných údajov. Vystavenie prvej kópie podľa vyššie uvedeného je bezplatné. Za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré požiadate budeme účtovať poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom, ktoré nám s vystavením kópie vzniknú. Pokiaľ požiadate o informácie formou elektronických prostriedkov, budú Vám poskytnuté v bežne používanej elektronickej podobe, a to formou e-mailu, pokiaľ nepožiada o iný spôsob. c) ako dotknutá osoba máte právo na opravu osobných údajov pokiaľ prevádzkovateľ eviduje o Vás ako o dotknutej osobe nesprávne osobné údaje. Zároveň máte ako dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov. Opravu, prípadne doplnenie osobných údajov vykonáme bez zbytočného odkladu po tom, ako nás o to požiadate alebo bezodkladne po tom, čo nás o potrebe doplnenia osobných údajov oboznámite, d) ako dotknutá osoba máte právo na vymazanie osobných údajov na základe žiadosti, v prípade ak je Vaša žiadosť dôvodná a ak:  osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali  dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva,  dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu osobných údajov uvedených v predchádzajúcom odstavci,  osobné údaje sa spracúvali nezákonne,  je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo,  osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti osobe mladšej ako 16 rokov, e) ako dotknutá osoba máte právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, a to v prípade ak ako dotknutá osoba napadnete správnosť osobných údajov námietkou počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov; alebo ak spracúvanie osobných údajov dotknutej osoby je protizákonné a dotknutá osoba žiada namiesto výmazu osobných údajov obmedzenie ich použitia; alebo ak síce prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov; alebo ak dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu osobných údajov na základe oprávneného nároku prevádzkovateľa, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby. Ak požiadate o obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov, prevádzkovateľ nebude s dotknutými údajmi vykonávať žiadne spracovateľské operácie, okrem uchovávania, bez súhlasu dotknutej osoby a v prípade zrušenia takéhoto obmedzenia spracúvania osobných údajov bude dotknutá osoba o tejto skutočnosti informovaná, f) ako dotknutá osoba máte právo na prenosnosť údajov, čo znamená, že Vám poskytneme spracúvané osobné údaje, pričom máte právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi v bežne používateľnom a strojovo čitateľnom formáte za predpokladu, že osobné údaje boli získané na základe súhlasu dotknutej osoby alebo na základe zmluvy a ich spracovanie prebieha formou automatizovaných prostriedkov, g) ako dotknutá osoba máte právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov pokiaľ bolo spracúvanie osobných údajov založené na tomto právnom titule. Toto právo si môžete uplatniť tak, že svoj súhlas odvoláte kontaktovaním zodpovednej osoby so svojou požiadavkou akýmkoľvek zvoleným spôsobom. Zákonnosť spracúvania osobných údajov na základe udeleného súhlasu však nie je jeho odvolaním dotknutá, h) ako dotknutá osoba máte právo podať návrh na začatie konania Úradu na ochranu osobných údajov SR, pokiaľ sa domnievate, že boli Vaše práva v oblasti ochrany osobných údajov porušené.

10. Na koho sa môžete obrátiť ak nie ste spokojný so spracovaním Vašich osobných údajov Ak nie ste spokojný so spracovaním Vašich osobných údajov, prípadne ak máte akékoľvek otázky či podnety týkajúce sa osobných údajov kontaktujte nás prosím na emailovej adrese vaclav@biocont.cz , kde Vám radi na Vaše otázky odpovieme.